RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING


Blogg


2020-06-16: Vi skriver avtal med Region Västerbotten!

Vi är glada att kunna berätta att vi nu skrivit leverantörsavtal med Region Västerbotten för två år framåt avseende utredning av kränkningar och trakasserier!

Region Västerbotten bedriver hälso- och sjukvård i ett av Sveriges största geografiska områden och har ca 10.000 anställda. Verksamheten är förstås en mycket betydelsefull samhällsfunktion och vi är därför glada att få förtroendet att bidra till regionens viktiga arbetsmiljöarbete.

För att säkerställa kvalitén fick anbudsgivare lämna in referenser och ett antal avidentifierade rapporter (helt anonymiserade från namn på personer, avdelningar etc. så att varken individer eller arbetsplatser kan urskiljas). Att vinna en sådan offentlig upphandling är därför en kvalitetsstämpel då vårt utredningsarbete bedömts uppfylla de olika kvalitetskriterier som satts upp. Förutom kvalité bedöms även leveranskapacitet och ekonomisk ställning.

Vi är mycket glada åt att få ta oss an meningsfulla utredningsuppdrag och leverera kvalificerade rättssäkra utredningar åt Region Västerbotten framöver!

Kontakta oss om vi kan hjälpa er organisation med konsultation eller utredning någonstans i landet! 


2020-03-10: Artiklar på Företagande.se

Jag har skrivit en serie korta artiklar som nu finns publicerade på Företagande.se. Målgruppen för artiklarna är framförallt företagare som vill veta mer om hur jobba med kränkande särbehandling och trakasserier i sina verksamheter, både förebyggande och hur hantera sådana problem om de uppkommer. (Principerna är dock förstås lika relevanta för chefer och HR-personal i offentliga verksamheter.)

Tema artikel 1: Arbetsmiljöföreskriften om kränkande särbehandling

Tema artikel 2: När kränkningar förekommit

Tema artikel 3: Att tänka på vid en kränkningsutredning

De tre artiklarna är skrivna för att erbjuda lättillgänglig information för en snabb överblick på området. Jag har försökt lyfta fram några särskilt viktiga begrepp och principer. Om man vill få fördjupad information är man välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 


Klicka på bilden för att länkas till artikelserien på Företagande.se

/Johan 


2020-01-21: Livet som konsult

Livet som konsult är varierat. Eftersom våra utredningsuppdrag innebär att vi reser runt i Sverige får vi se olika arbetsplatser och miljöer. Det är en förmån att få träffa chefer och anställda och hjälpa till att utreda komplexa situationer. Våra kränkningsutredningar blir en vändpunkt eftersom våra bedömningar och rekommendationer hjälper arbetsgivaren att agera vidare på lämpligt sätt med ett faktabaserat underlag.

Här kommer ett par bilder från konsultlivet: 

Smart och praktiskt att ta tåget när det är möjligt. Bra med tid för eftertanke i komplexa uppdrag. Jag och min kunniga kollega Sandra Lindström på det första utredningsuppdraget efter sommaren -19, på en perrong i Mälardalen. 


Ibland får man stanna upp för hinder på vägen och kan passa på att ta en bild. Här på uppdrag i Norrlands inland.

Fler uppdrag väntar!

/Johan 


2019-12-03: Om kundnöjdhet

När vi genomför våra uppdrag vill vi såklart alltid ha nöjda kunder. Vad är det då som bidrar till kundnöjdhet i ärenden som handlar om anmälda kränkningar på arbetsplatser? Generellt kan man säga att kundnöjdhet nås genom att bidra till kundnytta – dvs. att med en professionell process bidra till att uppdragsgivaren får en tydlig bild av situationen och hur den sedan bör agera. Här beskriver vi ett antal områden som är särskilt viktiga:

Snabb och professionell första kontakt: God service är viktigt i alla branscher, oavsett om man serverar mat, byter däck eller som vi jobbar med utredningar. När en chef ringer oss känns det ofta både brådskande och knepigt. Hur ska man gå till väga i den svåra situationen? Vi lägger stor vikt vid att resonera om situationen för att sedan presentera förslag på fortsatt hantering. Det kan vara att gå vidare med en kränkningsutredning enligt metoden faktaundersökning, ibland kan det vara andra insatser som behövs. När vi får ett utredningsuppdrag ser vi till att kunna påbörja kartläggningen inom rimlig tid. 


Information och bemötande under utredningens gång: För oss känns det viktigt att alla inblandade ska känna sig korrekt bemötta och att de fått utförlig information om hur utredningsprocessen går till. Det sistnämnda säkerställer vi genom att jobba med checklistor som garanterar att anmälare, anmälda och vittnen får exakt samma tydliga information. Även om en part i slutändan inte delar vår bedömning ska man känna sig väl bemött och lyssnad på.

Tydlig och utförlig återkoppling: Både uppdragsgivaren och de involverade parterna är såklart angelägna om att ta del av vår bedömning och våra åtgärdsförslag. Därför är vi noga med att återkopplingen av resultatet inte ska dra ut på tiden. Vi genomför både muntlig och skriftlig återkoppling. Det sistnämnda sker genom en utförlig rapport där bakgrund och metod beskrivs, relevanta begrepp förklaras. Våra slutsatser kan alltid härledas till framkomna fakta som beskrivs i texten. Åtgärdsförslag på organisationsnivå utgår från vår mångåriga erfarenhet och vår utbildning inom arbets- och organisationspsykologi. Med våra förslag kan arbetsgivaren åtgärda de riskfaktorer som lett till att kränkningar förekommit. 

/Johan


2019-10-31: Länk- och boktips

I det här blogginlägget tänkte vi tipsa om några källor till kunskap för arbetsgivare inom områdena konflikter, kränkande särbehandling och trakasserier. 

Vi använder det professionella nätverket LinkedIn för att själva sprida information och vi tar del av kunskap och nyheter som sprids av andra användare och aktörer där. Om du är aktiv på LinkedIn vill vi tipsa dig att följa dessa:

Diskrimineringsombudsmannen, DO - DO lyfter flera gånger i veckan fram olika aspekter av diskrimineringslagstiftningen och hur man som arbetsgivare kan jobba med dessa frågor. DO har bland annat lagt upp informativa filmer som exemplifierar sexuella trakasserier. Om man föredrar att ta del av kunskapen via deras hemsida i stället för på LinkedIn så hittar man DO på www.do.se.

Arbetsmiljöverket - Även Arbetsmiljöverket gör frekventa inlägg riktade till arbetsgivare. Inläggen handlar om arbetsmiljöarbete i stort, alltså även fysisk arbetsmiljö och inte enbart organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket ger arbetsgivare en bred koll på området. Ibland handlar inläggen om vårt specialområde, dvs. kränkande särbehandling. Länk till hemsidan är www.av.se.

Prevent – Arbetsmiljö i samverkan – Prevent är en ideell organisation som ägs gemensamt av arbetsgivare och fackförbund. Prevents uppdrag är att sprida information och ta fram metoder och verktyg att använda i arbetsmiljöarbete. Det kan man ta del av bl.a. genom att följa deras inlägg på LinkedIn. Deras hemsida hittar du på www.prevent.se.

Det finns förstås många fler intressanta aktörer att följa, men genom att följa dessa får man en bra grund. Du får förstås också gärna följa mig, Johan Söderström, eller min kollega Sandra Lindström på LinkedIn.

Vi vill också tipsa om dessa böcker som en grund vad gäller kunskaper om konflikter och kränkande särbehandling:

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder av Stefan Blomberg – Boken ger en bra teoretisk bakgrund till mekanismerna bakom mobbning och kränkande särbehandling. Författaren använder ett antal autentiska fallbeskrivningar som levandegör innehållet. Viktiga principer för att utreda anmälda kränkningar lyfts fram – principer som ligger helt i linje med metoden faktaundersökning som vi använder oss av i vårt utredningsarbete. 


Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister av Thomas Jordan – I situationer med anmälda kränkningar är det inte ovanligt att någon av parterna betraktar situationen som en symmetrisk konflikt snarare än kränkande särbehandling. Därför är det i vårt arbete med kränkningsutredningar värdefullt att ha gedigna kunskaper om konflikter. Goda kunskaper om konflikter och konflikthantering är förstås värdefullt även för chefer och HR-personal. Thomas Jordan är en av Sveriges främsta konfliktexperter och han beskriver i denna bok konflikter på ett tydligt och strukturerat sätt, både bakomliggande mekanismer och hanteringsstrategier.

/Johan 


2019-09-30: Full rulle på faktaundersökning.se under hösten! 

Jag och Johan avslutade under förra veckan ännu en utredning och skrev också klart en second opinion på en tidigare gjord kränkningsutredning. Det känns viktigt att kunna stötta arbetsgivare i de här oftast knepiga och svåra ärendena, och den feedback vi får handlar nästan alltid om att kunderna uppskattar vår tydlighet, det professionella förhållningssättet och välskrivna rapporter. För oss är det en självklarhet att alltid sträva efter att hålla en hög kvalité - men vi blir självklart både stolta och glada över få höra att vi lyckas leverera det vi eftersträvar.


När vi granskar tidigare gjorda utredningar utgår vi från forskning på området och praxis i branschen vad gäller rättssäker utredningsmetodik vid kränkningsanmälningar. Några av de viktiga principer som alltid bör ingå är:

  • Replikrätt
  • Konfidentialitet, ej anonymitet
  • Objektivitet 
  • Tydlig dokumentation

Vi vill också passa på att påminna arbetsgivare om arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) där det framgår att den som utreder misstänkta kränkningar bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Vill ni veta mer kan ni gärna titta på vår korta informationsfilm om faktaundersökning som utredningsmetod! 

//Sandra


2019-06-07: Faktaundersökning vs. Allmänna arbetsmiljökartläggningar

Många gånger tidigare genom åren har allmänna arbetsmiljökartläggningar – enkäter som mäter den psykosociala arbetsmiljön i stort - använts för att utreda kränkande beteenden på arbetsplatser. Anledningen till det har förmodligen varit att arbetsgivare inte känt till något bra alternativ. Man har helt enkelt valt metod utifrån vad som funnits tillgängligt i företagshälsors och konsulters tjänsteutbud. 

Allmänna arbetsmiljökartläggningar kan vara bra att använda som screening för att identifiera vilka områden arbetsgivaren bör fördjupa sig i i sitt arbetsmiljöarbete. Problemet med att använda allmänna arbetsmiljökartläggningar vid anmälda kränkningar, mobbning eller trakasserier är att de inte är utformade eller lämpade för att utreda sådant.  


Enkätundersökningar brukar genomföras anonymt vilket kan vara bra när det gäller att få ett högt deltagande och uppriktiga svar vad gäller upplevelser av olika faktorer i arbetsmiljön. Anonymitet innebär dock förstås att det blir svårt för arbetsgivaren att värdera och följa upp de uppgifter som framkommer om kränkningar, och därmed också svårt att kunna förhindra fortsatta kränkande beteenden. 

Sedan 2017 har utbildningar i metoden faktaundersökning hållits här i Sverige. Det har bidragit till att kompetens och kännedom och metoden successivt börjar etableras runt om i landet. Till exempel driver ju vi denna hemsida för att sprida information och som ett ställe för chefer att vända sig till när det framkommit indikationer på kränkande beteenden. Arbetsgivare kan konsultera oss, och när det bedöms lämpligt kan vi gå vidare med att utreda anklagelserna på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Faktaundersökning fyller alltså den lucka som funnits och där allmänna arbetsmiljökartläggningar tidigare använts med ett otillräckligt resultat. Var sak har sin plats, eller rättare sagt, sitt specifika användningsområde.  

Detta inlägg blir det sista innan ett blogguppehåll för sommaren. Till hösten är vi tillbaka med nya inlägg. Vår verksamhet fortsätter däremot under hela sommaren - vi finns tillgängliga som bollplank och för utredning av anmälda kränkningar när det behövs! 

Trevlig sommar!


2019-05-03: Ståle Einarsen vinner pris för metoden faktaundersökning!

Ståle Einarsen, professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, har i dagarna vunnit norska Psykologiförbundets pris ”Årets nyvinning i psykologi” för sitt arbete med att utveckla metoden faktaundersökning.


 

Ståle har utvecklat metoden faktaundersökning – som ju vi jobbar efter – tillsammans med advokat Harald Pedersen och professor Helge Hoel vid universitetet i Manchester. Ståle och Helge var utbildare på den kurs i metoden som vi gick 2017.

Juryns kriterier för utnämnandet har varit vetenskaplighet, användningsområde och skalbarhet, dvs. möjligheten att göra arbetet tillgängligt för många. Ståle vinner priset för sitt solida, relevanta och breda arbete mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Juryn lyfter vidare fram att en evidensbaserad metodik ger ett bra fundament för god utredningspraxis när arbetsgivare behöver ett redskap för att hantera svåra situationer.

Nyhetsartikeln om prisutnämningen hittar du här på psykologisk.no.

Vi säger STORT GRATTIS till priset Ståle! 


2019-04-08: Ny informationsfilm om faktaundersökning!

Äntligen har vi fått presentera nyheten om vår nya informationsfilm om faktaundersökning!

På tisdagen förra veckan la vi upp detta inlägg på LinkedIn, som är den plats där vi lägger ut blogginlägg, nyheter mm. (Vill du ta del av frågor som rör social & organisatorisk arbetsmiljö, mobbning, kränkande särbehandling mm. får du gärna lägga till mig och min kollega Sandra Lindström till ditt LinkedIn-nätverk). 

 

Vi är väldigt tacksamma för det fina mottagandet av vår film med många uppskattande kommentarer!

Det sägs ju att 1 bild säger mer än 1000 ord, så nu med vår film borde vi inte behöva skriva så mycket mer i detta inlägg utan låta filmen tala för sig själv! Filmen hittar du här nedanför och på startsidan.


 

Stort tack till Johan Lindström på Joxon Design för ett snabbt och proffsigt arbete med vår film! 

 


//Johan & Sandra


2019-02-14: Nonviolent Communication

Detta blogginlägg återknyter till det förrförra inlägget, Fokusera på beteenden, där ett av budskapen var att undvika värderande etiketter på den man kommunicerar med. 

Jag tänkte i detta inlägg nämligen skriva om kommunikationsmodellen Nonviolent Communication, ett begrepp som myntades av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg på 1970-talet. I modellen ingår bl.a. att undvika just värderande omdömen. En välfungerande kommunikation minskar risken för konflikter och kränkande beteenden på en arbetsplats.


 

Rosenberg beskrev modellen, som brukar förkortas NVC, efter att ha samlat tidigare kunskap och erfarenheter om framgångsrika sätt att kommunicera. NVC är alltså ingen revolutionerande nyhet utan bygger snarare på beprövad erfarenhet och common sense. Det gör modellen lätt att ta till sig. Syftet är att uppnå effektiv kommunikation, dvs. att verkligen nå varandra med det budskap man har. Kommunikation enligt Nonviolent Communication är som man hör på namnet diplomatisk till sin natur. Den innebär därför bästa möjliga chans att kunna nå fram med även obekväma budskap utan att väcka försvar som blockerar dialogen.  

NVC bygger på att budskapet förmedlas i fyra steg där samtliga steg ska ingå.


De fyra stegen är:

Steg 1.  OBSERVATION - Beskriv det beteende du vill ta upp på ett konkret och sakligt sätt som ni båda kan hålla med om. Undvik värderingar. Detta sätt minskar risken för försvarsreaktioner från den andre. Ex: De senaste fyra gångerna vi skulle träffas har du kommit 20 minuter sent. Exempel på hur man inte bör säga: Du brukar bete dig nonchalant och respektlöst mot mig (= vagt och värderande).

Steg 2.  KÄNSLA – Uttryck den egna känslan som väcks, även här utan värderingar, och undvik tolkningar, t.ex. om den andres avsikter. Detta sätt väcker sympati hos den andre. Ex: Jag känner att jag förlorar värdefull tid och blir irriterad. Exempel på hur man inte bör säga: Jag känner att du inte tycker om mig (= tolkning av den andres känslor).

Steg 3.  BEHOV – Uttryck det du känner behov av för att må bra och för att trivas bättre i situationen/relationen. Bidrar till förståelse och igenkänning eftersom våra behov är allmänmänskliga. Ex på sådana behov: Respekt, rättvisa, samhörighet, trygghet, kontroll m.fl.

Steg 4.  ÖNSKEMÅL – Formulera den konkreta handling som du önskar från den andre för att ditt behov ska tillgodoses. Uttryck dig i positiv riktning, dvs. det beteende du vill se mer av snarare än det du vill se mindre av. Genom att uttrycka dig konkret får ditt budskap ett högt instruktivt värde, dvs. den andre får en god möjlighet att veta hur den kan göra. Tänk på att önskemålet ska vara realistiskt och ett önskemål (inte ett krav). Ex: Jag skulle vilja att du meddelar dig om du inte hinner i tid till våra möten.

Visst låter det enkelt?  :)

Som med det mesta är detta en fråga om träning. Vi förväntar oss t.ex. inte att vara fullfjädrade maratonlöpare efter den första tvåkilometersrundan. På samma sätt behöver vi öva på en kommunikationsmodell. Man kan också förbereda sig och genom att i förväg tänka igenom och dela in det budskap man vill framföra i de fyra stegen. 

För den som vill läsa mer om NVC finns t.ex. boken Nonviolent Communication – Ett språk för livet

/Johan


2019-01-17:  Vad kostar kränkande särbehandling?

God fortsättning på det nya året! 
Nu under vecka 3 är jag och Sandra mitt uppe i årets första utredningsuppdrag.

 


Det är hög tid att också uppdatera bloggen med det första inlägget för året. Vi tänkte ägna detta inlägg åt den ekonomiska kostnaden för kränkningar på arbetsplatser. Genom att illustrera hur kostsamt konflikter och kränkande särbehandling är förstår vi det ekonomiska värdet av att förebygga sådana arbetsmiljöproblem. En rapport från International Social Security Association (2011) påvisar att för varje krona per anställd som ett företag lägger på förebyggande arbetsmiljöarbete erhålls en avkastning på 2,20 kronor – en mycket god investering alltså. Med andra ord är det värt att lägga både tid och ekonomiska resurser på proaktivt arbete.

 

Företaget Medlingscentrum, som utbildar om konflikter och arbetar med konflikthantering, har tagit fram en räknesnurra som gör det lättare att räkna på kostnaden för en arbetsplatskonflikt. Jag tycker att räknesnurran för konflikter är lika tillämpbar i en situation med upplevda kränkningar, trakasserier eller mobbning. 

Om du själv vill titta på räknesnurran och mata in egna värden hittar du den här: Medlingscentrum

Medlingscentrums räknesnurra utgår från fem olika variabler:


-  Antal berörda i konflikten

-  Snittlön i gruppen per månad

-  Övriga kostnader (sjukskrivning, konsultkostnad, nyrekrytering)

-  Uppskattad energiförlust i gruppen i snitt, i %

-  Antal månader som konflikten pågått

 

Jag tänkte nedan beskriva ett fiktivt case som dock är helt realistiskt utifrån våra erfarenheter från olika fall. Jag har sedan matat in de aktuella siffrorna i räknesnurran.

 

Case:

För två år sedan genomfördes en organisationsförändring som medförde nya roller och ansvarsområden för Stefans arbetsgrupp. Stefan upplever att det var då allt började, att han sedan dess fått negativa kommentarer och gliringar från en kollega, Anders. Anders bemötande har blivit mer och mer fientligt med tiden. En dag orkar Stefan inte längre gå till jobbet. Han blir sjukskriven och har nu varit det i fem månader. 

Chef och HR-partner har flera rehabmöten med Stefan på företagshälsan. Stefan tackar ja till samtalsstöd under en period. Chefen har även flera samtal med Anders. Försäkringskassan nekar Stefan sjukpenning pga. att de anser att hans ohälsa orsakats av kränkande beteenden och att arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och hantera detta. Arbetsgivaren betalar därför sjuklön för Stefan under hela sjukskrivningsperioden.

Företaget anlitar en rekryteringskonsult som ska hitta en ersättare för Stefan under sjukskrivningen. Till slut anlitas ett bemanningsföretag som mot en hög ersättning ordnar en vikarie. 

Stefans fyra andra kollegor märkte att Stefan successivt drog sig undan och fick allt mindre gjort innan sjukskrivningen. De såg att det var dålig stämning mellan honom och Anders. Ibland såg de beteenden som inte kändes okej, men det var svårt att veta om de borde lägga sig i, och hur skulle de i så fall gå till väga? Osäkerheten i gruppen är stor och de lägger mycket tid på att prata med varandra om det senaste som hänt på kontoret.


Caset i siffror: 

-  Antal berörda: Stefan, Anders, de fyra andra kollegorna i gruppen, senare även chefen och HR-partner    involverade = totalt 8 anställda.

-  Medellön: Stefan tjänar 34.000 kr/månadvilket också är den genomsnittliga lönen för gruppen.

-  Övriga kostnader: Rekryteringskonsulten fakturerade 15.000 kr för sina försök att hitta ersättare. Bemanningsföretaget fakturerade 30 % mer för vikarien än lönekostnaden för Stefan, totalt 175.000 kr för den period man haft vikarie på plats. Företagshälsan har hittills timdebiterat 13.000 kr för rehabmöten och samtalsstöd. Totalt för övriga kostnader: 203.000 kr

-  Uppskattad energiförlust i gruppen: Stefan heltidssjukskriven 5 månader = 100 % energiförlust den perioden. Innan det var hans energi nedsatt 40 % i snitt de här två åren. Energi- eller tidsförlusten för de övriga sju berörda personerna uppskattas till 10 %. Totalt uppskattas den genomsnittliga energiförlusten för samtliga berörda till 25 %.

-  Situationen har nu pågått totalt 24 månader. 


  

När man anger dessa värden i Medlingscentrums räknesnurra genereras resultatet – hisnande 3.059.000 kr! Man kan konstatera att kränkningar, mobbning eller konflikter som pågår över tid och involverar ett flertal personer är mycket kostsamt. 

Visst vore det mycket bättre att lägga tid och resurser på förebyggande arbetsmiljöarbete och på så vis spara både pengar och lidande? 

/Johan


2018-12-04:  Fokusera på beteenden!

Att lägga fokus på beteenden är relevant både i arbetet med att förebygga kränkningar och i kränkningsutredningar. Med det menar jag att uppmärksamma och betona faktiska handlingar, sånt man gör, i stället för personliga egenskaper. Den viktiga poängen med detta är att beteenden är möjliga att förändra. När vi däremot pratar om egenskaper eller personlighetstyper tänker vi i stället på medfödda och livslånga, statiska sätt att vara. 

I situationer där någon upplevt sig kränkt är det inte ovanligt att etiketter om motparten uppkommer, t.ex. att någon är känslig och skör, en översittare, osympatisk osv. Alla dessa etiketter är exempel på egenskaper. Genom att i stället fokusera på beteenden styrs vårt eget och motpartens tänkande i konstruktiv riktning. Visst är det stor skillnad på att få höra ”Du är ett sånt kontrollfreak!” och ”Jag skulle uppskatta om du lät mig göra X utan att du dubbelkollar”. I det senare exemplet får personen ett uttryckt önskemål på hur göra i stället - det finns alltså en konstruktiv anda i den synpunkt som framförs.

Annorlunda uttryckt bör vi ersätta substantiv och adjektiv med verb när vi påtalar andras agerande!  

En annan fördel med att fokusera på beteenden är att kostsamma och mer eller mindre väl underbyggda personlighetstester som brukar användas i arbetslivet blir överflödiga. Jag hävdar bestämt att det är intressantare att det finns gemensamma spelregler, och att veta att en kollega känner till dessa, än att hen är en ”gul” eller en ”blå” person enligt en s.k. DISC-analys, eller att kollegan tillhör en viss kategori enligt något annat pseudovetenskapligt test. Krasst uttryckt är det viktiga att medarbetarna i organisationen följer de överenskomna spelreglerna. Om så inte är fallet behöver chef uppmärksamma och påtala det för berörd – och återigen bör fokus vara på just beteenden. Till exempel: ”Jag har lagt märke till att du gjort X och det är inte OK. I fortsättningen förväntar jag mig att du i stället gör Y”.


I en kränkningsutredning enligt metoden faktaundersökning utreder vi alltid vilka faktiska beteenden som lett fram till anmälan om upplevd kränkning. Hur man beskriver motpartens personlighet är därmed inte det relevanta – det är de faktiska handlingarna som vi har att bedöma. Om en anmälare uppger att ”Peter är en översittare som alltid är otrevlig mot mig” behöver vi som utomstående utredare fråga upp hur detta yttrat sig för att kunna styrka och bedöma handlingarna. Ett exempel på en sådan precisering av beteende kan t.ex. vara ”Vid två tillfällen har Peter gjort X och Y mot mig”.

Vi bedöms inte utifrån våra tankar eller känslor utan utifrån våra beteenden. Det är OK att inte gilla alla sina arbetskamrater, men man förväntas ändå bete sig schysst mot dom alla.

/Johan


2018-11-07: Kränkande särbehandling och organisatoriska & sociala riskfaktorer 

Vi har under hösten kunnat ta del av ett antal artiklar om hur stort problemet med kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier är på våra arbetsplatser. 

I Arbetsmiljöverkets senaste rapport från 2017 konstateras att ungefär var tionde arbetstagare har blivit utsatt för personlig förföljelse i form av elaka ord och handlingar från både kollegor och chefer. Kan ni fatta det? Att grundläggande faktorer i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet som att behandla varandra på ett vänligt och respektfullt sätt så uppenbart brister? I rapporten kan vi också läsa att för unga kvinnor med otrygga anställningar är risken att utsättas för sexuella trakasserier som störst; 30% uppger att de blivit sexuellt trakasserade av en chef, kollega eller utomstående. Det är skrämmande siffror och det är dags att arbetsgivare, myndigheter och organisationer jobbar för att vända den här trenden. Vi tillbringar ju en stor del av våra liv på arbetet och ingen ska behöva gå till jobbet och känna sig rädd för att bli utsatt, kränkt, mobbad eller trakasserad. 

En av de viktigaste faktorerna för att förebygga kränkningar, mobbing och trakasserier är att bygga trygga arbetsmiljöer, där arbetstagarna upplever kontroll, stöd och att resurserna är tillräckliga. Att strukturerna som bygger upp organisationen är jämlika och rättvisa. Att det finns en mening och ett gemensamt mål och att rollfördelningen är tydlig och uttalad. Att kommunikationen är god och att det finns utrymme för feedback, både att ge och ta emot. Att det finns policys, rutiner och spelregler som alla är medvetna om, samt vilka konsekvenser det får om någon bryter mot dem. Att chefer har tillräckliga kunskaper och resurser för att både kunna förebygga och hantera konflikter och kränkande särbehandling. 

För att kunna göra det behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med tydliga mål och aktiva åtgärder. Det är A och O och får aldrig prioriteras bort.

När vi utreder kränkande särbehandling, mobbing & trakasserier och kommer fram till att det har skett på arbetsplatsen så gör vi också en analys av om det finns organisatoriska faktorer som har lett fram till detta. Ganska ofta är det så. Vi ger då rekommendationer på hur arbetsgivaren kan jobba vidare för att förebygga och åtgärda riskerna.

För ni vet väl att ingen ska behöva bli skadad eller drabbas av ohälsa på grund av sin arbetsmiljö?

//Sandra 


2018-10-17: Om faktaundersökning och evidens

I samhället efterfrågas evidens allt mer för att olika typer av insatser ska göra nytta. Det kan handla om vitt skilda saker som ekonomiska beslut, pedagogiska metoder, utbildningsupplägg, ledarskapsmodeller och grupputvecklingsinsatser. Jag tänkte i detta blogginlägg skriva dels lite kort om begreppet evidens generellt, dels mer specifikt om evidens och metoden faktaundersökning som vi arbetar med.

Alla som sett en amerikansk deckare har hört det engelska ordet evidence för bevis. Och det är precis vad evidens handlar om; att ha bevis - eller belägg - för det man påstår. Om jag påstår att ”metoden X är effektivt mot Y” ska jag kunna backa upp det påståendet med fakta.

Det område där vikten av evidens oftast betonas är sjukvården. Att den behandlingsmetod vårdpersonalen väljer ska ha effekt känns självklart ur både etiskt och ekonomiskt perspektiv. Om man väljer en viss behandlingsmetod ska man ha belägg för att den bygger på bästa tillgängliga kunskap. Inom medicin och psykologi sker det vanligen genom forskning där man använder s.k. randomiserade kontrollerade studier för att undersöka effekten av t.ex. ett läkemedel eller en psykoterapeutisk metod. Försöksdeltagare slumpas då till att ingå i antingen en försöksgrupp som får ta del av den behandling man prövar, eller i en kontrollgrupp som får ett placeboalternativ. Efter jämförelser i sådana studier kan man på goda grunder t.ex. hävda att ”omeprazol har positiv effekt på magsår” eller att ”KBT är verksamt mot depression”. 

Evidensbegreppet används även i en vidare betydelse än om sådana slutsatser man kan dra om effekt efter experimentella studier. Man kan i en sådan bredare bemärkelse mena att en viss metod bygger på allmänt erkänd teori och kunskap på området. Ett etablerat uttryck relaterat till evidens är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.


En metod för kränkningsutredningar kan inte undersökas med experimentella studier som ett läkemedel eller en behandlingsmetod kan. Utredningen är ju inte en åtgärd som ska leda till en viss effekt, utan handlar i stället om att klargöra och bedöma vad som hänt på ett objektivt och rättssäkert sätt. (Däremot kan man efter utredningen sätta in olika åtgärder som ska leda till förändring av situationen.) Objektivitet och rättssäkerhet är begrepp som utvecklats inom juridisk teori och praktik under flera hundra års tid genom olika principer och tillvägagångssätt. Faktaundersökning, som utformats för att säkerställa just objektivitet och rättssäkerhet, bygger alltså på vetenskap från juridiken och på beprövad erfarenhet från rättsväsendet. 

Ett konkret exempel på det är att den anklagade har replikrätt i en faktaundersökning, d.v.s. möjlighet att ta del av och bemöta anklagelserna. Ett annat exempel är faktaundersökningens fokus på insamling och värdering av fakta i ärendet. Det innebär att klargöra och styrka vilka faktiska beteenden som föregått anmälarens subjektiva upplevelse av kränkning.

Den norska forskargruppen som utarbetat metoden faktaundersökning (eller faktaundersøkelse som den heter på norska) är verksamma inom de akademiska fälten organisationspsykologi, arbetsrätt och mobbning i arbetslivet. Professor Ståle Einarsen vid Universitetet i Bergen har tillsammans med Harald Pedersen och Helge Hoel skrivit boken Faktaundersøkelse. Författarna refererar till ett flertal studier som visar att kränkande beteenden påverkar oss människor väldigt negativt. (Se även vårt föregående blogginlägg om hur hälsan påverkas av sådan utsatthet.) Studier visar också att kränkningsutredningar som genomförs på ett undermåligt sätt i sig kan vara kränkande för de inblandade. Omvänt skapar ett rättssäkert utredningsförfarande en känsla av att respekteras och tas på allvar.

Vår uppfattning är att faktaundersökning är ”best practice” när det gäller att utreda kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier i arbetslivet.  

/Johan


2018-09-18: Om vikten av stöd

Vi påminner alltid uppdragsgivare om att erbjuda professionellt stöd till de personer som är inblandade i den kränkningsutredning vi jobbar med. I arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställs krav på att den som upplever sig utsatt för kränkningar ska erbjudas stöd. Bakgrunden till detta lagkrav är förstås att den som utsätts för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Undersökningar som gjorts visar att närmare 25 000 personer per år får hälsoproblem av sådan social utsatthet på jobbet. En hisnande siffra.

För oss människor, som är sociala varelser, är känslan av att bli utstött ur gruppens gemenskap bland det värsta och mest hotfulla vi kan utsättas för. Under stora delar av människans historia har det också varit direkt livshotande att stängas ute från värmen och skyddet som gruppsammanhållningen inneburit. Det är svårt att föra exakt statistik och siffrorna varierar därför, men uppskattningar visar att ett avsevärt antal självmord varje år kan relateras till mobbning på våra svenska arbetsplatser. 

 

I tidigare forskning på området brukade utsatthet för mobbning beskrivas som en form av stress, i senare forskning ses mobbning snarare som en form av traumatisering. Ett stöd för detta perspektiv är att mobbning korrelerar högre med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) än med den i övrigt mycket vanligare stressdiagnosen utmattningssyndrom. PTSD innebär upprepade och påträngande minnen av det man utsatts för, som lätt triggas av sinnesintryck och situationer som påminner om händelserna. PTSD leder även till undvikande som begränsar, sömnproblem, spändhet och ett flertal andra fysiska symtom.

I de flesta fall med kränkningar på jobbet är det naturligt att arbetsgivaren erbjuder stöd via den företagshälsa man använder sig av i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Där finns beteendevetenskaplig kompetens och vana av att möta anställda som befinner sig i svåra situationer. I allvarligare fall, när en person traumatiserats svårt med PTSD som följd, kan hjälp via psykiatrin vara nödvändigt. 

Att jobba som konsult i en faktaundersökning kräver en opartisk och neutral roll vilket gör att det inte är möjligt att i ett pågående ärende samtidigt ta sig an stöduppdrag. Vi stöttar och informerar dock gärna arbetsgivare om var de kan de vända sig för att upprätta stödjande kontakter för sina anställda.

Möjligheten till professionellt samtalsstöd med en leg. psykolog (alt. psykoterapeut, kurator eller beteendevetare) utgör en viktig del av stödet, vid sidan av stödet från chefen och det egna sociala nätverket. Samtalen om det man utsatts för blir ofta känslosamma, men brukar också leda till en känsla av lättnad. Att berätta om det man upplevt för en professionell part som lyssnar empatiskt har alltså en stor avlastande funktion. Det kan också bidra till ökad distans och nya perspektiv. Psykologen kan bekräfta att de känslomässiga reaktioner man upplever är naturliga i den situation man befinner sig. Samtalen har därför också en normaliserande uppgift att fylla.

 

Förutom stödsamtalens avlastande funktion kan psykologen bidra med strategier och kanske råd i situationen. Som psykolog är man van att tillsammans med klienten söka lösningar eller förhållningssätt som underlättar. Relevanta frågor som psykologen ställer kan vara till hjälp. Psykologen kan också hjälpa klienten att plocka fram sina befintliga copingstrategier, eller hitta nya. Copingstrategier är olika metoder vi människor använder oss av för att kunna hantera påfrestande situationer. Vad brukar klienten göra för att samla kraft? Skulle det hjälpa klienten att göra mer av något, eller mindre av något? Strategierna är inte lösningen på grundproblemet, men är viktiga just för att orka hantera situationen. Stöd ersätter inte andra åtgärder utan ska endast ses som en del i de insatser arbetsgivaren behöver göra.

Vi tycker det är viktigt att komma ihåg att erbjuda stöd även till de personer som blivit anmälda. Att bli anmäld är en jobbig upplevelse, oavsett om man gjort sig skyldig till kränkande beteenden eller inte. Det är ju dessutom så att man inte ska utgå från att den anmälde verkligen betett sig kränkande innan utredningen är genomförd.

Även vittnen kan känna behov av stöd. Som vittne är det inte ovanligt att man hamnar i en svår sits med dilemman relaterat till lojalitetskonflikter. Kanske funderar man mycket över sitt eget agerande, och klandrar sig själv för att inte ha agerat annorlunda när man sett kränkande beteenden på sin arbetsplats. Riktlinjen bör vara att tillhandahålla stöd till den som känner behov av det. 

/Johan


2018-08-19: Praktiska paragrafer

Vi startar höstens bloggande med ett inlägg om juridiken bakom arbetet med faktaundersökningar!


I vårt arbete med utredningar av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier finns det flera olika lagar och paragrafer vi behöver ha koll på. Som arbetsgivare eller involverad är det också viktigt att känna till de regelverk som finns. Jag tänkte i det här blogginlägget skriva lite mer kring detta och ge referenser och länkar till lagtext för den som vill läsa mer. Här blir det en hel del torra fakta! 

Utgångspunkten för vårt arbete är alltid att en chef ger oss uppdraget att utreda anmälda händelser, d.v.s. när någon upplevt sig utsatt för kränkningar. Här är några lagar och paragrafer involverade:

-    Genom att ta tag i situationen och utreda vad som hänt agerar chefen utifrån arbetsmiljölagen som säger att hen är skyldig att vidta åtgärder för att kränkningar ska upphöra (AFS 2015:4, 14 §). För att vidta rätt åtgärder behöver man veta hur problemet ser ut - därmed blir utredning en logisk följd av plikten att åtgärda. Om de anmälda kränkningarna handlar om trakasserier eller sexuella trakasserier, som återfinns i Diskrimineringslagen (2008:567, 1 kap. 4 §), så inbegrips även detta i begreppet kränkande särbehandling  enligt ett yttrande från Arbetsmiljöverket. 

-    Mobbning är inte ett juridiskt begrepp och förekommer alltså inte i lagen. Med mobbning avses upprepade kränkande beteenden vilket ju inryms i de juridiska begreppen kränkande särbehandling alt. trakasserier.  

-    Definitionen av kränkande särbehandling ändrades när arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) blev gällande. Den tidigare definitionen (AFS 1993:17) krävde att kränkningarna var återkommande, vilket inte är fallet i den nu gällande föreskriften. Enligt legalitetsprincipen är det den lagtext som var gällande när handlingarna ägde rum som överträdelsen ska prövas mot. Denna princip finns i rättsstater - i svensk lagstiftning återfinns den i grundlagen. Legalitetsprincipen innebär alltså att vi får utgå från den tidigare definitionen om vi utreder händelser som skett innan april 2016.

-    I en utredning är det inte ovanligt att ord står mot ord, och det är inte alltid anklagelserna kan styrkas. Dessutom är upplevelser av händelser subjektiva. Om det däremot kan bevisas att anmälaren medvetet ljugit och inför andra anklagat någon för saker som aldrig inträffat har den begått ett brott som benämns förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). 

-    Genom att anlita oss som utbildade, externa konsulter kan vi utreda med rätt kompetens, förhålla oss opartiskt och ha alla parters förtroende, vilket lyfts fram som viktigt i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4, 14 §). 


När vi sedan genomför utredningar bygger det huvudsakligen på intervjuer med anmälare, anmälda samt med vittnen. Även här finns det relevanta paragrafer att känna till. Chefens rätt att genomföra en kränkningsutredning och arbetstagarens skyldighet att medverka framgår i två olika lagrum:

-    Som chef har man sedan tidigt 1900-tal rätt att leda och fördela arbetet, vilket förstås även innefattar olika former av arbetsmiljöarbete. Denna arbetsledningsrätt är en så kallad dold kollektivavtalsklausul som fastslagits som allmän rättsprincip i domar i Arbetsdomstolen. 

-    Punkten ovan innebär ju att man som medarbetare är skyldig att delta i det arbete chefen beslutar om - t.ex. att en kränkningsutredning ska genomföras. Skyldigheten att delta i olika former av arbetsmiljöarbete framgår dessutom i arbetsmiljölagen (3 kap. 4 §) som anger att Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö”.


Arbetsmiljölagen är stiftad med en förebyggande och utvecklande målsättning (källa: boken Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt av Tommy Iseskog). När en arbetsgivare utdelar en arbetsrättslig konsekvens till en anställd som betett sig kränkande är det i syfte att förhindra fortsatta kränkningar. Det kan t.ex. ske genom att utdela en skriftlig varning som uppmärksammar den anställde på att fortsatt kränkande beteende kan leda till uppsägning. En arbetsrättslig konsekvens är alltså något annat än ett straff som utdelas av en domstol i ett brottsmål. Det straffansvar som finns kopplat till arbetsmiljölagen handlar om chefers ansvar att förhindra ohälsa. 

Vi undviker att ge förslag på arbetsrättsliga konsekvenser – det är något för arbetsgivaren att ta ställning till. I arbetsgivarens beslut om konsekvens kan det t.ex. spela in om personen betett sig kränkande tidigare. Vill man som chef ha någon att rådgöra med i sådana frågor rekommenderar vi kontakt med HR-funktionen i organisationen. 

Om man utsatts för kränkningar som är så grova att det handlar om t.ex. misshandel, olaga hot eller sexuella övergrepp ska man anmäla händelserna till polisen. Sådana brott återfinns i Brottsbalken (1962:700). Det är viktigt att komma ihåg att en polisutredning inte upphäver en arbetsgivares skyldighet att agera för att kränkningar ska upphöra. 

/Johan


2018-06-28: Trygghet, kvalité och höga ambitioner sammanfattar våren

Efter en fullspäckad vår där vi hjälpt våra kunder att utreda kränkningar i arbetslivet är det nu dags för några veckors lugnare tempo. Det är en förmån att få jobba med en oerhört kunnig och kompetent kollega som Johan i de här utredningarna. 

I metoden som vi använder är det dessutom starkt rekommenderat att alltid vara två konsulter. Efter vårens utredningar är vår slutsats att det fyller flera viktiga funktioner att vara två: I intervjusituationen är det svårt att både hålla fokus och etablera en god kontakt om du samtidigt ska sitta med en dator och skriva refererat. Och den som skriver kan med lätthet följa upp sådant som under intervjuns gång behöver tydliggöras. För oss är det en grundläggande värdering att de människor som möter oss under utredningens gång ska känna sig trygga och väl bemötta i en situation som ofta är svår och utsatt. 

Förutom de fördelar det ger att vara två konsulter innehåller metoden en tydlig struktur och metodik vilket underlättar för oss att pedagogiskt gå igenom och förklara varje moment. Även det innebär en trygghet för de som deltar i utredningen som anmälare, anklagad eller vittne. Trygghet, hög kvalité och en effektiv process har varit det självklara målet för oss och med facit i hand är det vad vi levererat mot våra kunder. Till hösten fortsätter vi arbetet med samma höga ambitioner och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor. 

Till sist konstaterar vi att den här typen av utredningar fyller en oerhört viktig funktion när det gäller att utreda kränkande särbehandling på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt. Vår förhoppning är att allt fler svenska arbetsgivare kommer att använda sig av metoden faktaundersökning när det gäller anmälda kränkningar och trakasserier i arbetslivet. 

I höst kommer vi tillbaka med ett inlägg om juridiken kring utredningarna till dess önskar vi er alla en skön sommar! 

//Sandra 


2018-05-07: Var går gränsen?

Det är inte alltid självklart var gränsen går mellan vilka beteenden som är acceptabla respektive oacceptabla på en arbetsplats. Att det t.ex. inte är tillåtet att slå sin kollega, chef eller underställde vet alla. Men hur är det med att prata högt när man diskuterar ett ämne man känner starkt för? Eller att kritisera en arbetskamrat? Och hur mycket kan man undvika en kollega man inte tycker om? Här är det nog inte lika självklart var gränserna går. 

Det kan variera från person till person vad man upplever som okej och inte. Av den anledningen är det råd Sandra skrev i det föregående blogginlägget - att gemensamt diskutera vad som ska gälla just på vår arbetsplats - en så viktig och effektiv sak att göra. Har hela personalgruppen tillsammans med sin chef diskuterat såna spelregler är det mindre sannolikt att kränkande beteenden kommer att uppstå.  

Förutom såna spelregler kan det ibland också vara bra att ta upp vilka lagar och regler som gäller. Till exempel har arbetsgivaren en lagstadgad rätt att leda och fördela arbetet, så länge det görs på saklig grund och inom vissa rimliga gränser.

Som ett komplement, eller underlag för era diskussioner, kan den sammanställning över olika beteenden som docent Thomas Jordan utarbetat vara intressant att läsa igenom och reflektera kring. Matriserna kan du se här nedan. Thomas Jordan har under många år arbetat med forskning och utbildning rörande konflikter och har stött på många exempel på beteenden som eldat på konflikter eller som upplevts som rena kränkningar. I matriserna ger han exempel på just beteenden som är acceptabla respektive oacceptabla på en arbetsplats. Jag tycker att sammanställningen är en god ansats för att bidra till tydlighet på ett område som kan kännas svårt och komplext!


 

En annan styrka med sammanställningen är att den innehåller exempel på beteenden som handlar om både relationen mellan medarbetare och mellan chef/anställd. Chefens rätt att leda och fördela arbetet har som sagt betydelse för vilka beteenden som kan klassas som kränkningar och inte:Inte ens denna sammanställning kan utgöra facit på korrekt agerande för alla tänkbara situationer som kan uppstå på en arbetsplats där det jobbar fler än en person. Det är just därför vi landar i vår förebyggande rekommendation att diskutera spelregler för just er arbetsplats.

/Johan


2018-03-26: Förebygga & hantera kränkande särbehandling, diskriminering & trakasserier

Att många människor går till jobbet med en klump i magen, en känsla av otrygghet och ångest på grund av trakasserier, utfrysning, kränkande särbehandling och mobbing är både sorgligt och naturligtvis helt oacceptabelt. 

Som arbetsgivare och chef har du ett stort ansvar för att skapa och upprätthålla en trygg och säker och inkluderande arbetsmiljö där ingen blir utsatt för vare sig kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier i någon form. 

En viktig grund handlar om det förebyggande arbetet. Du måste både känna till och jobba efter de direktiv som ingår i arbetsmiljölagen, AFS 2015:4 och diskrimineringslagen. Det går inte att komma i efterhand och säga: 

”Jag visste inte att det var mitt ansvar.” 

Om kunskap om lagstiftningen är grunden, så är det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärderna ur diskrimineringslagen det som ska göras i vardagen. I praktiken handlar det om fyra steg som hela tiden ska upprepas: 

1. Undersöka (Risker/hinder i arbetsmiljön.) 

2. Analysera (Hur förebygger vi riskerna/hindren.) 

3. Genomföra åtgärder (Konkreta insatser.) 

4. Utvärdera (Hur har det gått? Vad fungerade bra? Är det något som behöver förändras?)

        


En viktig del i det förebyggande arbetet kring kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier handlar om tydliga policys & rutiner kring vad som händer om någon upplever sig utsatt. Vi vet att när det finns tydliga spelregler, där alla känner till vad som gäller, så minskar det risken väsentligt för att någon ska bli utsatt. För oss människor har vetskapen om att processer är rättvisa, tydliga och rättssäkra en förebyggande effekt.

Vill ni veta mer om hur bygga upp en trygg och säker arbetsmiljö? Kontakta oss gärna - vi håller utbildningar och föreläsningar över hela landet.

5 konkreta råd 

Förebygga & hantera kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier: 

1. Se till att ha tillräcklig kunskap & kompetens om arbetsmiljölagen & diskrimineringslagen. Som chef kan du inte frånsäga dig ansvar på grund av okunskap. 

2. Tydliga spelregler, policys & rutiner på arbetsplatsen. Hur behandlar vi varandra? Vart går våra gränser? Vad är ok och inte? 

3. Vad händer om någon bryter mot våra gemensamma överenskommelser? 

4. Tydliga riktlinjer kring vad som händer om någon upplever sig utsatt. Vem vända sig till och vad händer efter att den personen tagit emot informationen/anmälan. 

5. Utred ärenden skyndsamt. Den som utreder ärendet ska ha tillräcklig kompetens, parternas förtroende och kunna agera objektivt. 

//Sandra  


2018-02-17: Produktblad på hemsidan nu

Vi har nu uppdaterat hemsidan med en ny flik - Produktblad - där du kan ladda ned utskriftsvänlig och sammanfattad information om vårt arbete med kränkningsutredningar med hjälp av faktaundersökning. 

 

Bladet innehåller även kontaktuppgifter till mig och Sandra om du vill konsultera oss om lämpligt tillvägagångssätt i en situation med kränkningar eller konflikt på arbetsplatsen.  

/Johan 


2018-01-28: Tankar om rättssäkerhet

I det här blogginlägget tänkte jag beskriva lite tankar kring begreppet rättssäkerhet. Ordet rättssäkerhet återfinns högt upp på vår hemsidas startsida och är ett ledord i vårt arbete med att sprida metoden faktaundersökning. 

Varför är egentligen rättssäkerhet så viktigt – en utredning av upplevda kränkningar i arbetslivet är väl inte någon polisutredning, eller en sak för en domstol? 

Det stämmer att vi varken jobbar för polisen eller inom rättsväsendet. Däremot finns det all anledning för arbetsgivare att utreda kränkningar, mobbning och trakasserier med hjälp av en rättssäker metod. (I vissa fall kan kränkningar som utreds med faktaundersökning i ett senare skede bli en rättssak om en part vill gå vidare juridiskt, men det faller utanför syftet med de utredningar vi gör).

Rättssäkerhet är något som ligger i alla parters intresse: 

För den som upplever sig utsatt för kränkande beteenden på jobbet är det förstås jätteviktigt att beteendena upphör. Då behöver arbetsgivaren ha en bra bild av situationen för att kunna agera på bästa sätt. Med en rättssäker metod kan man undvika oklarheter som gör att rätt åtgärder inte blir av. En annan möjlig nytta med en systematisk utredningsmetodik är att den subjektiva upplevelsen blir objektivt beskriven om det kan styrkas att kränkningar förekommit. Det kan bidra till en känsla av upprättelse om det man upplevt också kan fastslås som fakta i en rapport.

Rättssäkerhet ligger inte minst i den utpekade personens intresse. Att själv få ge sin version av vad som hänt brukar kännas jätteviktigt. En rättssäker utredningsmetod ska se till att man inte skuldbeläggs för saker man inte gjort och att man inte drabbas av obefogade arbetsrättsliga åtgärder.

Personer som bevittnat kränkningar hamnar ofta i en påfrestande situation med olika moraliska dilemman. Man vill inte att det ska förekomma kränkningar på arbetsplatsen, samtidigt vet man kanske inte var man ska dra gränsen för när man ska säga ifrån eller signalera till chefen. Man hamnar i en obekväm situation och då känns det viktigt att den information man sitter på sammanställs och förvaltas på bästa möjliga sätt.

Våra kränkningsutredningar blir rättssäkra genom att vi använder den systematiska metod som faktaundersökningar innebär. Alla berörda personer intervjuas och får ge genmäle, dvs.  kommentera anklagelser som riktas mot en. Vi har vana av utrednings- och arbetsmiljöarbete vilket också bidrar till rättssäkerhet och kvalitet. Som externa konsulter kan vi förhålla oss objektiva, en annan viktig faktor för rättssäkerheten. Vi är två utredare som samarbetar i varje uppdrag. Det är ett förfarande som tillhör faktaundersökningens metodik och som ger utredningar tyngd och trovärdighet.


I ett annat blogginläggskrivet att mobbningsexperten Stefan Blomberg, kan du läsa mer om baksidorna med att inte följa en rättssäker metod. 

/Johan


2017-12-28: Reflektioner kring det gångna året 2017 – #metoo, utbildning och nya initiativ

Hösten 2017 fick vi i Sverige och övriga världen läsa ett mycket stort antal vittnesmål om sexuella trakasserier och andra kränkningar under hashtaggen #metoo. Nyheterna om detta har avlöst varandra sedan oktober, både i sociala medier och traditionella medier. Kvinnor i många olika branscher har lämnat skrämmande och upprörande beskrivningar av kränkningar de utsatts för. Rubrikerna och artiklarna har knappast undgått någon.

Visst var vi medvetna om att sexuella trakasserier och andra kränkningar förekommer, men vidden av problemet - både vad gäller råheten och det stora antalet – har ändå känts som en riktig kalldusch. Många av kränkningarna har ägt rum på arbetsplatser, där arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning ska fungera som ett skydd. Många fall vittnar om stora brister både vad gäller förebyggande arbete och i hanteringen då oacceptabla beteenden varit kända. 

Vår förhoppning är förstås att #metoo kommer att leda till att arbetsgivare arbetar mer för att förebygga kränkningar och andra arbetsmiljöproblem. Vi hoppas också att arbetsgivare kommer att bli snabbare och säkrare i att ta tag i övertramp som ändå förekommer. Och att anlita hjälp när det behövs!

2017 var också året när de norska mobbningsforskarna Ståle Einarsen och Helge Hoel för första gången höll utbildning i metoden faktaundersökning i Sverige. Jag och Sandra, som jobbat med arbetsmiljöfrågor inom företagshälsovård under ett flertal år, såg behov av att fördjupa oss i en metod för att genomföra kränkningsutredningar på ett rättssäkert sätt. När möjligheten till utbildning dök upp var vi båda snabba att anmäla oss. När #metoo senare exploderade blev vi bara mer förvissade om behovet av att arbeta mot kränkningar i arbetslivet.


Fyllda av kunskap och motivation startade vi faktaundersökning.se - sidan du befinner dig på nu – för att presentera vårt arbete med metoden.

En annan sak som hänt under 2017 är att regeringen fattat beslut om att bilda en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vår förhoppning är att detta initiativ kan bidra med fler bitar till arbetsmiljöpusslet, bland annat hur kränkningar bättre ska kunna undvikas på våra arbetsplatser.

Vi ser fram emot fortsatt arbete i arbetsmiljöns tjänst under 2018!

/Johan