Faktaundersökning.se
 

Tjänster


KRÄNKNINGSUTREDNINGAR PÅ ARBETSPLATSER

Vi genomför utredningar av anmälda kränkningar och trakasserier på arbetsplatser. 

Målet med en utredning är att med en kunskapsbaserad och tydlig metodik klarlägga vad som hänt för att arbetsgivaren därefter ska kunna sätta in rätt åtgärder. Om kränkande särbehandling eller trakasserier förekommit ska arbetsgivaren förebygga risken att det sker igen. Vi har också vana av att genomföra granskningar av befintliga kränkningsutredningar för en s.k. second opinion.

Du kan läsa mer om den metod vi använder för professionella och rättssäkra utredningar under fliken Om metoden faktaundersökning.

Vi har också kompetens att utreda upplevd diskriminering på arbetsplatser.


KONSULTATION VID MISSTANKE OM KRÄNKANDE BETEENDEN

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning i en situation där du som chef eller HR-personal har misstanke om att kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering förekommer på arbetsplatsen. Sådana situationer upplevs ofta svåra och komplexa och det är värdefullt att resonera med en utomstående part med erfarenhet av arbete med konflikter och kränkningar. 

En konsultation kan t.ex. leda vidare till att en kränkningsutredning enligt metoden faktaundersökning genomförs, att du kan arbeta vidare med situationen på egen hand eller att vi rekommenderar någon typ av insats via våra kompetenta samarbetspartners.


UTBILDNINGAR

Hur kan vi förstå, förebygga & hantera kränkande särbehandling?

Hur kan tystnadskultur förstås och motverkas?

För att förebygga kränkningar i arbetsmiljö behövs tillräcklig kunskap kombinerat med ett riktat systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

Vi erbjuder rena föreläsningar eller 1–2 dagars utbildning/workshop där teori varvas med rollspel, case & övningar. Vi skräddarsyr upplägget i utbildningen efter era behov.

Ta gärna kontakt så ordnar vi det upplägg som bäst passar er verksamhet. Ring eller maila Sandra Lindström, psykolog, organisationskonsult och utbildningsansvarig:

sandra@faktaundersökning.se

070–529 52 14 


ÖVERSYN AV RIKTLINJER/POLICY MOT KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER 

Vi hjälper arbetsgivare med att ta fram eller se över befintliga styrdokument mot kränkande särbehandling och trakasserier. 

Vår erfarenhet är att det i många organisationer finns anledning att vidareutveckla de befintliga riktlinjerna. Vi säkerställer att riktlinjerna överensstämmer med arbetsmiljölagens och diskrimineringslagens krav. I översynen identifierar vi också utvecklingsområden och föreslår ändringar som gör att kränkningar förebyggs och hanteras enligt bästa praxis på området.